Vuokrausehdot

   

  1.     SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA 

  Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pirkanmaan Metsä ja Kiinteistö Ky:n (jäljempänä vuokraamo) ja asiakkaan (jäljempänä vuokraaja) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

  2.     VUOKRA-AIKA

  Vuokra-aika alkaa ajankohdasta, jolloin kalusto on sovitusti noudettavissa tai toimitetaan vuokraajalle. Vuokra-aika päättyy ajankohtana, jolloin kalusto palautetaan tai sovitusti noudetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokraamolle. Minimi vuokra-aika on yksi vuorokausi.

  3.     VUOKRAUKSEN KOHDE

  Vuokrauksen kohteena on vuokraamon ja vuokraajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokraamo on vuokrasopista tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokraajan on tarkistettava vuokrattava kalusto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokraamon kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokraaja vastuussa niistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokraajan havaittavissa tarkastushetkellä.

  4.     KALUSTON LUOVUTTAMINEN

  Kalusto luovutetaan vuokraajalle sopimuksen mukaisena vuokraamon varastosta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokraaja kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

  5.     VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

  Vuokraajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen.

  Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta yhtä hyvin kuin vastuullinen henkilö huolehtii omastaan sekä, noudattamaan kalustoa käyttäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokrattua kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

  Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan sekä käyttämään vuokrattua kalustoa, eikä hän ilman sopimkseen erikseen merkittävää lupaa ole oikeutettu luovuttamaan kalustoa toiselle. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

  Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokraamon antamaa suostumusta.

  Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokraamon erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

  6.     VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

  Vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokraamolle välittömästi vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa puhdistettuna, tai maksaa vuokraamolle puhdistuksesta sopimuksen mukainen korvaus. Kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

  Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

  7.     VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

  Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana aiheutuneet vahingot ja kustannukset täydestä arvosta mikäli vuokrakalustolle sattuneet vahingot johtuvat vuokraajan huolimattomasta käsittelystä, tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vuokratun kaluston käsittelystä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaukutuksen alaisena tai rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.

  Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen täydestä arvosta.

  Vuokraaja vapautuu edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen vakuutusyhtiöltä tai vahingon aiheuttajalta.

  Vuokraaja on vastuussa kaikista sakoista, tietulli- ja pysäköintivirhemaksuista, ylikuormauksesta ja muista omasta toiminnastaan aiheutuneista kuluista sekä niiden aiheuttamista kuluista.

  Vuokraamolla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokraajalta erikseen.

  8.     VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

  Vuokraamo vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokraamo ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

  Vuokraamon on luovutettava vuokrattava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vuokrakaluston käytöstä. Ellei vuokraaja saa vuokrakohdetta käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.

  9.     VAKUUTUKSET

  Vuokrakalusto on kuljetuskaluston osalta vakuutettu vuokraamon toimesta. Vuokraajan omavastuu on 500€.

  10.    VUOKRALLEOTTAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO-          JA VARKAUSTAPAUKSISSA

  Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokratussa kalustossa ilmenneestä virheestä tai vuokrattua kalustoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta vuokraamolle. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille.

  Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoitus poliisille sekä vahinkoilmoitus vuokraamolle. Myös hirvieläinvahingosta on aina ilmoitettava poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

  Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaavuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

  11.    SOPIMUSRIKKOMUS

  Jos vuokrattua kalustoa ei ole palautettu sovitun vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille ja vuokraaja joutuu maksamaan sopimukseen merkittyä sakkomaksua sekä muita tästä aiheutuneita kuluja.

  Vuokrattu kalusto on palautettava siinä kunnossa, kuin se oli vuokra-ajan alkaessa. Mikäli vuokraaja on laiminlyönyt edellä mainittuja asioita, vuokraamo perii laiminlyönneistä sopimukseen kirjatun sakkomaksun.

  12.    YLIVOIMAINEN ESTE

  Vuokraamo ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokraamo ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttää uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, vuokraamo ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

  13.    VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

  Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokraamon kirjallista suostumusta.

  14.    RIITAISUUDET

  Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.