Pirkanmaan
Metsä ja Kiinteistö Ky

Mökin vuokrausehdot

 

Pirkanmaan Metsä ja Kiinteistö Ky (myöhemmin vuokraaja) noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt varauksen ja vuokraaja lähettänyt laskun varauksesta.

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessä täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varauksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai www-sivujen kautta, jonka jälkeen asiakkaalle lähetetään varausvahvistus sekä varauslasku sähköpostilla tai postitse. Loppulasku lähetetään noin kaksi kuukautta ennen varauksen alkua. Loppulaskun yhteydessä asiakkaalle lähetetään avaintennouto- sekä ajo-ohjeet.

Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu (25% lomakohteen vuokrahinnasta) Asiakas voi maksaa koko vuokrahinnan heti kerralla. Mikäli asiakas jättää varausmaksun maksamatta eräpäivään mennessä tai peruu varauksen ennen varausmaksun suoritusta on vuokraajalla oikeus periä varauksesta sekä sen peruuntumisesta aiheutuneet kulut 120€.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava seitsemän (7) vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Mikäli varauksen alkuun on yli 56 vuorokautta (8 viikkoa), maksetaan lasku kahdessa erässä. Varausmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppulasku erääntyy maksettavaksi kuusi (6) viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on alle 56 vuorokautta (8 viikkoa), maksetaan lasku yhdessä erässä. Lasku erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokraaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti vuokraajalle (mieluiten sähköpostilla osoitteeseen metsajakiinteisto@gmail.com). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokraajalle.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksua palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen varauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin kohteen omistajalle maksamansa summa lukuun ottamatta peruutuskuluja (120€), jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokraajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella 14vrk:den sisällä peruutuksesta.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 72 tuntia ennen varauksen alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamia maksuja korvata.

Vuokraajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (Force majeure), vuokraaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään esimerkiksi asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokraaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Vuokraaja ja kohteen omistaja eivät vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista, eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä kello 16.00 lähtöpäivään kello 10.00. Lomakohteen ja avaintenluovutuksesta, ajo-ohjeista ym. tulee tietoa asiakkaalle loppulaskun yhteydessä. Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tulostaan, vuokraaja ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Sähkö, vesi, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sekä takkapuut.

Astian- ja pyykinpesuaineet, perusmausteet, wc- ja talouspaperit sekä liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan. Asiakkaan on käytettävä omia liinavaatteita. Saunassa on käytettävä laudesuojia.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Loppusiivous sisältyy vuokraan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Sukset, lumilaudat yms. on säilytettävä suksienhuoltotilassa, eikä niitä saa tuoda terassille tai huoneistoon sisälle.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohdetta varatessa. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon vuokraajan kanssa.

Teltan, asuntoauton ja asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman vuokraajan lupaa on kielletty.

Jos asiakas kadottaa avaimen, veloitetaan lukkojen uudelleen sarjoitus ja uusien avainten teko asiakkaalta. Jos asiakas tarvitsee oven avausta, asiakas maksaa siitä aiheutuvat kulut itse huoltoyhtiölle.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä kello 10.00 mennessä, ellei varauksen yhteydessä toisin ole kirjallisesti sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta sovittava vuokraajan kanssa.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava vuokraajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen omistajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Eläimiä ei saa tuoda lomakohteen sisätiloihin.

Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Lähtiessään asiakkaan tulee huolehtia että huoneisto on normaalin asumisen jäljiltä. Asiakas huolehtii ennen lähtöään että huoneistoon ei jää mitään heidän sinne tuomiaan tavaroita, kuten pulloja, elintarvikkeita, roskia tms. Astioiden tulee olla puhtaat ja kaapeissa.

Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen ylimääräisestä siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu, siellä on ollut eläimiä tai lomakohde on epäsiistimpi kuin normaalin asumisen jäljiltä.

Ylivoimainen este

Vuokraaja ja kohteen omistaja eivät vastaa sellaisista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä esim. sähkökatko, luonnonilmiöt, eläimet ym., joka ei ole johtunut vuokraajasta tai omistajasta ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voinut estää.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana vuokraajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokraaja tai omistaja ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Vuokraajan oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen vuokraajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido vuokraajaa jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan vuokraajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.